ISO 50001

MANAGEMENTUL ENERGIEI

Demonstrați-vă performanța energetică printr-o certificare serioasă, acreditată.

Îmbunătățirea eficienței energetice poate fi obținută cu un sistem de management, iar o certificare recunoscută confirmă această performanță.

De ce o certificare conform ISO 50001?

Pentru că printr-o certificare ISO 50001 sub acreditare IAF (International Accreditation Forum) o organizație poate demonstra angajamentul său de a-și îmbunătăți constant performanța energetică.

Pentru că ISO 50001 este un standard recunoscut oriunde în lume ca și referință pentru managementul energiei.

Pentru că în relația cu clienți importanți o certificare serioasă conform ISO 50001 poate reprezenta un argument hotărâtor.

Pentru că un sistem de management al energiei conform ISO 50001 poate fi aplicat și certificat de către orice organizație, indiferent de activitatea sa, de sursele sale de enegie sau de dimensiunile sale.

Managementul energiei este un concept ce include planificarea și operarea producției de energie dar și consumul de energie. Există 3 obiective principale ale managementului energiei: conservarea resurselor naturale limitate; atenuarea schimbărilor climatice și reducerea costurilor legate de energie.

ISO 50001 este un standard internațional ce definește cerințele pentru un Sistem de Management al Energiei (SMEn). Standardul a fost dezvoltat cu scopul de a sprijini organizațiile, indiferent de domeniul lor de activitate, să utilizeze resursele de energie cât mai eficient.

ISO 50001 poate fi implementat și certificat în organizații de mari dimensiuni dar și în societați mici, indiferent de domeniul de activitate, locație, structură sau surse de energie.
Prima ediție a lui ISO 50001 a fost publicată în 2011 iar ediția în vigoare în prezent este cea din 2018, respectiv ISO 50001:2018.
Mai jos găsiți o prezentare succintă a cerințelor lui ISO 50001:2018.

RIGCERT oferă servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum) pentru sisteme de management al energiei conform ISO 50001:2018.

ISO 50001 stabilește cerințele pentru un Sistem de Management al Energiei (SMEn) ce poate fi implementat de către orice organizație, indiferent de dimensiunea acesteia, activitatea, localizarea sau produsele și serviciile oferite. In continuare prezentăm pe scurt cerințele acestui standard internațional, cu mențiunea ca ele trebuie înțelese în contextul activităților și utilizărilor de energie ale fiecărei organizații.

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Organizația trebuie să determine aspectele externe și interne relevante pentru scopurile sale și care îi afectează capacitatea de a obține rezultatele așteptate ale Sistemului de Management al Energiei (SMEn). Scopul acestei cerințe este de a da asigurări că organizația este conștientă de factorii ce îi pot afecta, pozitiv sau negativ, Sistemul de Management al Energiei. Fiecare organizație este unică astfel că identificarea aspectelor exerne și interne este corelată cu specifcul său. Totuși, iată câteva exemple de aspecte exerne aplicabile în cazul majorității organizațiilor: condițiile naturale, legislația, aspecte privind alimentarea cu energie inclusiv securitatea acestui proces, tehnologia disponibilă, competiția pe piață, etc. În ceea ce privește aspectele interne exemplele includ: structura organizației, vârsta și condiția echipamentelor utilizate, nivelul de educație al personalului organizației sau cultura organizațională. Pe lângă aspectele externe și interne, organizației i se solicită să identifice părțile interesate relevante și cerințele acestora. Câteva exemple de părți interesate sunt: clienții, autoritățile, acționarii organizației, angajații, partenerii de afaceri sau comunicatea locală. Organizația trebuie să înțeleagă care sunt părțile ce au un interes în sistemul său de management al energiei și care sunt cerințele acestora. Unele cerințe ale părților interesate sunt obligatorii (ex. legi, reglementări), în vreme ce alte cerințe provin din înțelegeri voluntare ale organizației, angajamente publice referitoare la managementul energiei, etc. Organizația trebuie să stabilească domeniul de aplicare al Sistemului de Management al Energiei. Domeniul de aplicare se referă la activitățile și locațiile organizației ce sunt incluse în acest sistem de management. ISO 50001:2018 solicită organizației să se asigure că deține autoritatea de a controla aspectele referitoare la eficiența energetică, utilizările de energie și consumurile de energie în cadrul domeniului de aplicare al sistemului de management al energiei. Domeniul de aplicare al SMEn trebuie documentat.

LEADERSHIP

Conducerea de vârf a organizației trebuie să demonstreze leadership și angajement privind sistemul de management al energiei și îmbunătățirea continuă a performanței energetice. O politică energetică trebuie definită, documentată și comunicată în cadrul organizației. Această politică trebuie să ofere un cadru pentru definirea obiectivelor și țintelor energetice, trebuie să fie adecvată pentru scopul organizației și trebuie să încurajeze achiziția de produse și servicii eficiente energetic precum și activitățile de proiectare ce iau în considerare îmbunătățirea performanței energetice. Politica energetică trebuie să fie disponibilă părților interesate, după caz; ceea ce înseamnă că organizația poate decide să facă politica sa publică (de exemplu publicând-o pe websiteurile proprii) sau poate stabili că politica este făcută publică părților externe interesate numai la solicitare. Conducerea de vârf este responsabilă a se asigura că sunt stabilite și comunicate responsabilități și autorități pentru personalul organizației. Trebuie numită o echipă de management al energiei.

PLANIFICARE

Organizația trebuie să stabiliească un proces pentru identificarea riscurilor și oportunităților relevante pentru sistemul său de management al energiei. ISO 50001 nu solicită documentarea riscurilor și oportunităților, dar organizația trebuie să planifice acțiuni pentru tratarea acestora. Trebuie stabilite obiective și ținte energetice. Organizația trebuie să păstreze informații documentate cu privire la obiectivele și țintele sale, precum și referitor la planurile de acțiune pentru îndeplinirea acestora. ISO 50001:2018 solicită o analiza energetică. Acest proces include un număr de pași: o analiză a tipurilor de energie și consumurilor din trecut si prezent; identificarea utilizărilor semnificative de energie și a variabilelor ce afectează utilizările semnificative de energie; stabilirea și prioritizarea oportunităților de îmbunătățire și estimarea utilizărilor și consumului de energie din perioada următoare. Identificarea utilizărilor semnificative de energie este un element important al SMEn pentru că ajută la prioritizarea acțiunilor și alocării resurselor. Organizația are libertatea de a defini criteriile pentru stabilirea utilizărilor sale semnificative de energie. Orice utilizare ce implică un consum substanțial ar trebui considerată semnificativă, însă organizația poate include în categoria utilizărilor semnificative pe acele care, deși nu reprezintă cei mai mari consumatori, oferă potențial semnificativ de îmbunătățire (ex. iluminatul birourilor într-o unitate de producție). Indicatori de performanță energetică (IPEn) trebuie determinați și utilizați pentru a măsura și monitoriza performanța energetică. Indicatorii de performanță energetică ar trebui să permită organizației să demonstreze îmbunătățirea performanței sale energetice. Pentru a putea evalua modificările în performanța sa energetică, organizația trebuie să definească unul sau mai multe Niveluri de referință ale energiei (NER). Nivelul de referință poate fi utilizat pentru a compara și a determina îmbunătățirea performanței dupa implementarea unor măsuri de eficientizare. Nivelul de referință al energiei reprezintă valorile indicatorilor de performanță energetică pentru o anumită perioada, numită perioadă de referință. Comparând valorile curente ale IPEn cu cele din perioada de referință, organizația poate evalua îmbunătățirea performanței sale energetice. In mod aproape sigur există variabile care afectează consumul de energie dintr-o perioadă față de alta, astfel că valorile indicatorilor de performanță energetică și nivelului de referință ar putea necesita normalizare. ISO 50001 solicită un plan de colectare a datelor energetice documentat. Planul ar trebui să includă informații cu privire la: datele ce sunt colectate, frecvența de colectare, variabilele relevante pentru utilizările semnificative de energie și factorii statici (daca este cazul).

SUPORT

Resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al energiei trebuie determinate de către organizație și puse la dispoziție. ISO 50001 solicită ca organizația să determine cerințele de competență pentru persoanele ce își desfășoara activitatea sub controlul său și care îi pot afecta performanța energetică. Atunci când este necesar organizația trebuie să întreprindă acțiuni de dobândire a competenței necesare (ex. furnizare de instruire, recrutare personal, mentorat sau orice altă metodă). Persoanele ce își desfășoară activitatea sub controlul organizației trebuie să fie conștiente de: politica energetică a organizației, contribuția fiecăruia la îndeplinirea obiectivelor energetice și beneficiile performanței energetice îmbunătățite, impactul activităților și comportamentului personal asupra performanței energetice a organizației și implicațiile neconformării cu cerințele. Organizația trebuie să stabilească procese eficace de comunicare internă și externă. Trebuie să existe un proces prin care orice persoană ce își desfășoară activitatea sub controlul organizației să poată formula comentarii sau sugestii pentru îmbunătățirea sistemului de management al energiei și a performanței energetice. Organizația poate lua în considerare aceste sugestii sau nu. Sistemul de management al energiei trebuie susținut de o documenație care să includă acele documente cerute în mod explicit de ISO 50001:2018 precum și documentele care, deși nu sunt solicitate de standard, sunt considerate de către organizație ca fiind necesare pentru functionarea sistemului său de management al energiei. Documentele SMEn trebuie controlate în ceea ce privește distribuția lor, accesul, stocarea, utilizarea, controlul modificărilor, perioada de arhivare și eliminarea. Dimensiunea documentației SMEn poate diferi de la o organizație la alta în baza unor factori precum complexitatea proceselor, dimensiunea organizației, tipul activităților sau competența personalului.

OPERARE

Organizația trebuie să planifice, să implementeze și să controleze procesele referitoare la utilizările semnificative de energie. Scopul acestei cerințe este de a asigura că echipamentele și sistemele sunt operate și menținute corespunzător. Controalele operaționale, de regulă includ: elaborarea și utilizarea de proceduri documentate, dispozitive tehnice (precum comutatoare automatizate, limitatoare de viteză, supape de control al debitului, etc), mentenanță adecvată sau utilizarea de personal certificat. Un proces de management al schimbării ar trebui să existe, pentru a controla schimbările planificate și pentru a analiza consecințele schimbărilor neașteptate cu scopul de a evita sau reduce efecte nedorite. Utilizările semnificative de energie sau procesele legate de acestea ce au fost externalizate trebuie controlate. Atunci când proiectează facilități, echipamente, sisteme sau procese noi ce utilizează energie, sau atunci când renovează facilități sau sisteme existente, organizația trebuie să considere oportunitățile de îmbunătățire a performanței energetice. La achiziția de produse sau servicii ce pot avea un impact semnificativ asupra performanței sale energetice, organizația trebuie să utilizeza criterii referitoare la performanța energetică. Totodată potențialii furnizori trebuie informați cu privire la faptul că ofertele lor vor fi evaluate inclusiv în baza acestor criterii. În general organizația ar trebui să considere produsele și serviciile eficiente din punct de vedere energetic în deciziile sale referitoare la achiziții, corelat însă cu strategia sa de afaceri.

EVALUAREA PERFORMANȚEI

ISO 50001:2018 solicită organizației să aibă procese pentru măsurarea, monitorizarea, analiza și evaluarea performanței energetice și SMEn. Standardul solicită să se identifice: ce este necesar să fie monitorizat și măsurat (ex. funcționarea utilizărilor semnificative de energie, indicatorii de performanță energetică sau cantitatea de energie consumată versul consumul previzionat), să se stabilească metodele de măsurare, monitorizare, analiză și evaluare, să se stabilească când se realizează măsurarea și monitorizarea și când sunt analizate și evaluate datele colectate. Dacă organizația utilizează echipament pentru măsurare și monitorizare, atunci acesta trebuie calibrat/ verificat metrologic conform specificațiilor. Abaterile semnificative (fie pozitive, fie negative) ale performanței energetice trebuie identificate, investigate și tratate. Organizația trebuie să-și evalueze conformarea cu legislația relevantă referitoare la managementul energiei precum și cu alte cerințe la care a decis să subscrie. Trebuie păstrate informații documentate cu privire la procesul de evaluare a conformării. Organizația trebuie să realizeze audituri interne ale SMEn la intervale planificate și să păstreze informații documentate în acest sens. Conducerea de vârf trebuie să analizeze periodic sistemul de management al energiei pentru a se asigura că acesta continuă să fie corespunzător și eficace.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Neconformitățile trebuie tratate prin aplicarea de corecții și acțiuni corective iar organizației I se solicită să își îmbunătățească continuu sistemul de management al energiei și performanța energetică.

Pe scurt, acestea sunt cerințele lui ISO 50001:2018

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată