Certificare ISO 45001

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Locuri de muncă sigure, confirmate printr-o certificare credibilă, acreditată

Fiecare companie este responsabilă să ofere condiții de lucru sigure.
Acest fapt poate fi confirmat printr-o certificare credibilă.

De ce o certificare conform ISO 45001?

Pentru că o certificare acreditată, credibilă conform ISO 45001 vă ajută să demonstrați angajamentul și controalele implementate pentru a proteja viața și sănătatea angajaților, dar și a celorlalte persoane ce pot fi prezente în locațiile companiei (vizitatori, contractori).

Pentru că o asemenea certificare vă poate fi solicitată de parteneri de afaceri sau autorități. Cu o certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum) sunteți siguri că certificatul dumneavoastră ISO 45001 va fi acceptat.

Pentru că o certificare vă poate ajuta să vă îmbunătățiți și să găsiți soluții potrivite pentru problemele cu care vă confruntați.

Pentru că deși există legislație pentru protecția muncii, o certificare reprezintă nivelul următor la care puteți accede.

ISO 45001 este un standard internațional, publicat în 2018 și care definește cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale. Anterior acestui standard a existat un alt referențial utilizat la nivel internațional pentru managementul sănătății și securității, anume standardul britanic OHSAS 18001, actualmente retras. 
 
Certificarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale reprezintă o dovadă că organizația a stabilit și implementat controale eficace menite a preveni accidentele de muncă și urmărește să ofere un mediu de lucru sigur pentru angajații săi, pentru subcontractorii ce își desfășoară activitatea sub controlul său dar și pentru vizitatori sau oricine se află temporar în locațiile pe care le controlează.
Cerintele acestui standard sunt în mare măsură corelate cu legislația națională privind protecția muncii. Astfel, o organizație ce se conformează prevederilor legale nu va întâmpina dificultăți majore în a implementa cerintele lui ISO 45001:2018.
 
RIGCERT este acreditat pentru certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă, conform standardului ISO 45001:2018

ISO 45001 stabilește cerințele pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a deține un sistem de management al sănătății și securității în muncă, ce poate fi auditat și certificat. În continuare prezentăm și explicăm pe scurt cerințele lui ISO 45001:2018, cu importanta mențiune că aceste cerințe trebuie înțelese și implementate ținând cont de specificul fiecărei organizații, de pericolele și riscurile de sănătate și securitate identificate.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

Organizația trebuie să determine aspectele interne și externe relevante pentru scopul său și care îi pot afecta abilitatea de a obține rezultatele așteptate ale sistemului de management. Acestă cerință este similară cu ceea ce găsim în edițiile din 2015 ale ISO 9001 și ISO 14001, astfel că o organizație ce urmărește să implementeze un sistem de management integrat poate realiza această identificare o singură dată, răspunzând la cerințele mai multor standarde. Părțile ce au un interes în sistemul de management al organizației (pe lângă muncitori, care sunt cel mai evident “stakeholder”) trebuie identificate împreună cu necesitățile și așteptările lor. Iată câteva exemple de părți interesate aplicabile în cazul majorității organizațiilor: autorități, clienți, parteneri, furnizori, comunitate locală, ONG-uri.

Organizația trebuie să definească și să documenteze domeniul de aplicare al sistemului său de management al sănătății și securității. Domeniul de aplicare se referă la activități, produse și/ sau servicii ce sunt acoperite de acest sistem de management. 

LEADERSHIP ȘI PARTICIPAREA MUNCITORILOR

Conducerea organizației trebuie să demonstreze leadership și angajament cu privire la sistemul de management, prin modalități precum: asumarea responsabilității pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale; protejarea muncitorilor de eventuale repercusiuni în cazul raportării de pericole sau incidente, sau dezvoltarea unei culturi organizaționale ce acordă importanță protejării sănătății și securității personalului. O politică în domeniul sănătății și securității ocupaționale trebuie definită și comunicată în cadrul organizației. Managementul de vârf este de asemenea responsabil pentru a defini și comunica roluri, responsabilități și autorități pentru întreg personalul.

În același timp conducerea trebuie să se asigure că muncitorii sunt consultați și participă la deciziile legate de aspectele de sănătate și securitate ce au un impact asupra activităților lor zilnice.

PLANIFICARE

Organizației i se solicită să dezvolte un proces de identificare a pericolelor referitoare la sănătate și securitate ocupațională ținând cont de aspecte precum: organizarea muncii, factori sociali, activități rutină și non-rutină, incidente de sănătate și securitate anterioare sau situații de urgență.

Riscurile referitoare la sănătate și securitate  precum și alte riscuri (ce se referă la sistemul de management) trebuie evaluate în conformitate cu o metodologie definită. În țara noastră legislația de protecția muncii solicită de asemenea evaluarea a riscurilor de accidentare sau îmbolnavire profesională.

ISO 45001 solicită și o evaluare a oportunităților de îmbunătățire a performanței de sănătate și securitate și a sistemului de management. Cerințele legale și alte cerințe (e.g. cerințe ce provin din contracte, din participare în diverse inițiative voluntare, cerințe ale clienților, etc) ce se referă la sănătate și securitate trebuie identificate și actualizate atunci când este cazul. Organizația trebuie să stabilească obiective în domeniul sănătății și securității în muncă și să monitorizeze îndeplinirea lor.

SUPORT

Resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management trebuie determinate și puse la dispoziție.

Standardul solicită organizației să determine competența necesară pentru personalul ce îi poate afecta performanța de sănătate și securitate și să se asigure că aceste cerințe de competență sunt satisfăcute. După cum este necesar organizația trebuie să acționeze pentru a se asigura că personalul său obține competența necesară (prin instruire, recurtare sau alte metode). Conștientizarea este un aspect important și organizația trebuie să se asigure că personalul său este conștientizat cu privire la aspecte ca: politica sa de sănătate și securitate, contribuția fiecăruia la performanța organizației, pericolele și riscurile identificate, incidentele de sănătate și securitate și situația investigării lor sau abilitatea muncitorilor de a se retrage din situații de muncă despre care consideră că prezintă un pericol iminent pentru sănătatea sau viața lor. Procese de comunicare eficace sunt solicitate de către ISO 45001 iar organizația trebuie să se asigure că ia în considerare în comunicarea sa aspecte precum: limba sau nivelul de înțelere al personalului. Obligațiile de a comunica (de exemplu cu autoritățile relevante) trebuie respectate, iar organizația trebuie să răspundă comunicărilor referitoare la aspecte de sănătate și securitate pe care le primește din exterior. Sistemul de management trebuie susținut cu documente. Amploarea documentației diferă de la o organizație la alta în funcție de structura, dimensiunea companiei, activitățile sale, pericolele și riscurile identificate, produsele și serviciile furnizate. ISO 45001 solicită organizației să stabilească și să respecte reguli privind crearea și actualizarea documentelor (definirea unui format și a suporturilor – hârtie, electronic; stabilirea de controale privind verificarea și aprobarea documentelor). Trebuie implementate controale pentru informația documentată în ceea ce privește: accesul, distribuția, utilizarea, păstrarea, regăsirea cu ușurință, controlul modificărilor, păstrarea și eliminarea. Aceste controale se referă atât la documentele elaborate intern cât și la cele de proveniență externă (de exemplu documentație de la clienți, furnizori externi, cerințe legale, standarde).

OPERARE

ISO 45001:2018 solicită organizației să trateze pericolele și riscurile referitoare la sănătate și securitate identificate, utilizând măsuri de control în această ordine: eliminare, substituire, controale inginerești, controale administrative și furnizarea de echipament adecvat de protecție. Modificările în cadrul organizației pot aduce noi pericole de sănătate și securitate sau pot modifica riscurile evaluate astfel că ISO 45001 solicită organizației să controleze schimbările planificate pentru a se asigura că efectele adverse ale acestora sunt tratate. În cazul schimbărilor neașteptate se solicită o analiză a consecințelor și acțiuni în urma acestei analize așa cum este necesar. Procesul de aprovizionare trebuie controlat pentru a asigura că produsele și serviciile achiziționate se conformează cerințelor și nu introduc noi pericole și riscuri. Organizația trebuie să se coordoneze cu subcontractanții și să se asigure că aceștia respectă cerințele sale de sănătate și securitate. Companiei i se solicită să implementeze procesele necesare pentru a se pregăti și a răspunde situațiilor de urgență. ISO 45001 solicită organizației să fie capabilă să răspundă și să furnizeze primul ajutor în cazul unei situații de urgență. Aranjamentele stabilite pentru situații de urgență trebuie testate periodic și îmbunătățite, după caz.

EVALUAREA PERFORMANȚEI

ISO 45001:2018 solicită organizației să măsoare, să monitorizeze, să analizeze și să evalueze performanța sa de sănătate și securitate. Cerința standardului este să se decidă ce anume trebuie măsurat și monitorizat, să se stabilească metodele, să se definească criteriile pentru măsurare și monitorizare și să se specifice când se va efectua măsurarea și monitorizarea. Dacă se utilizează echipamente pentru măsurare și monitorizare acestea trebuie calibrate/ verificate conform specificațiilor. Organizației i se solicită să-și evalueze conformarea cu cerințele legale referitoare la sănătate și securitate precum și cu alte cerințe la care a decis să subscrie și să păstreze informații documentate ca dovadă a evaluării conformării. La intervale planificate trebuie efectuate audituri interne ale sistemului de management cu scopul de a confirma că acesta se conformează cerințelor, este implementat și menținut corespunzător. Conducerea organizației trebuie să analizeze periodic sistemul de management pentru a se asigura că acesta este în continuare adecvat și eficace.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Organizația va determina și implementa oportunități pentru îmbunătățirea performanței de sănătate și securitate și a sistemul său de management. Atunci când sunt identificate incidente sau neconformități organizația trebuie: să reacționeze prompt pentru a controla situația și a trata consecințele; să evalueze necesitatea de a implementa acțiuni corective cu scopul de a elimina cauza incindentului sau neconformității; să implementeze acțiunile corective stabilite și să evalueze eficacitatea acestora. În cele din urmă, standardul solicită organizației să își îmbunătățească în mod continuu sistemul de management al sănătății și securității implementat.

Acestea sunt, foarte pe scurt, cerințele lui ISO 45001:2018. Cerințele sunt generice și trebuie adaptate la specificul organizației, activităților sale, pericolelor și riscurilor de sănătate și securitate.

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată