Certificare ISO 14001

MANAGEMENT DE MEDIU

Demonstrați-vă angajamentul pentru protecția mediului cu o certificare credibiă, acreditată.

Grija pentru mediul înconjurător poate fi demonstrată printr-o certificare credibilă

De ce o certificare conform ISO 14001?

https://www.treetriage.com/tree-removal/wildfire-statistics/Pentru că acest standard reprezintă limbajul comun la nivel internațional în domeniul managementului de mediu.

Pentru că o certificare credibilă conform ISO 14001 vă ajută să demonstrați angajamentul pentru protecția mediului, un subiect de mare actualitate în contextul schimbărilor climatice și moștenirii pe care vrem să o lăsăm generațiilor viitoare.

Pentru că o certificare serioasă, acreditată, vă oferă acces la proceduri de achiziții și relații de afaceri cu parteneri internaționali.

Pentru că o certificare a sistemului de management de mediu vă poate ajuta să beneficiați de o imagine bună în ochii clienților și ai publicului.

Documente informative
pdf
Utilizarea mărcii de certificare

Atunci când discutăm despre managementul de mediuISO 14001 reprezintă “limbajul comun” acceptat la nivel mondial.

Pe măsură ce conștientizează problemele legate de mediul înconjurător, lumea începe să înțeleagă că modelul actual de dezvoltare nu poate fi susținut pe termen lung. Organizațiilor li se solicită, atât de către autorități cât și de către clienți și comunitate, să demonstreze grijă pentru protecția mediului înconjurător și să aplice modalități eficace de control al impacturilor de mediu.

ISO 14001 stabilește cerințele pentru un sistem de management de mediu și poate fi utilizat ca și instrument de către organizațiile ce doresc să își gestioneze responsabilitățile de mediu în mod sistematic.

Acest standard poate fi implementat și certificat în cadrul oricărui tip de companie sau entitate, indiferent de dimensiune sau activitate, indiferent dacă aspectele de mediu pe care aceasta urmărește să le gestioneze se referă la managementul deșeurilor, controlul emisiilor poluante sau protecția biodiversității.

Prima ediție a standardului ISO 14001 a fost publicată în anul 2004, iar versiunea în vigoare azi este cea din anul 2015.

Mai mult de 300.000 de organizații au implementat și certificat un sistem de management de mediu conform ISO 14001 la nivel global, conform statisticilor publicate de ISO.

RIGCERT deține acreditare în regim IAF (International Accreditation Forum) pentru certificarea sistemelor de management de mediu, conform ISO 14001:2015. 

ISO 14001 inlcude cerințele pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a documenta și implementa un sistem de management de mediu ce poate fi auditat și certificat ca dovadă a conformității. Mai jos explicam pe scurt cerințele ISO 14001:2015 dar este important de menționat că, deși cerințele standardului sunt generice, ele trebuie înțelese și aplicate în funcție de specificul fiecărei organizații și aspectelor de mediu asociate activităților, produselor și serviciilor sale.

Cerințele sunt grupate în 7 capitole ale standardului (de la capitolul 4 la capitolul 10): Contextul organizației, Leadership, Planificare, Suport, Operare, Evaluarea performanței și Îmbunătățire.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

ISO 14001 solicită organizației să identifice aspectele interne și externe relevante pentru scopul său și care îi afectează capacitatea de a atinge rezutatele așteptate ale sistemului de management de mediu. Exemple de aspecte interne pot fi: structura și organizarea companiei, infrastructura deținută, relațiile contractuale și parteneriatele, cerințe ale părților interesate, etc; în vreme ce exemple de aspecte externe includ: sistemul politic, legislația de mediu, concurența, disponibilitatea tehnologiilor ce susțin dezvoltarea durabilă, aspecte referitoare la eco-design sau eco-etichetare, disponibilitatea resurselor cheie (combustibil, apă), etc.

Condițiile de mediu afectate de organizație sau care o pot afecta trebuie luate în considerare ca parte a contextului (ex. schimbări climatice, condiții meteorologice extreme, dezastre naturale, etc).

ISO 14001 solicită identificarea părților ce au un interes în sistemul de management de mediu al organizației, a nevoilor și așteptărilor acestora. Câteva exemple de părți interesate aplicabile în cazul majorității organizațiilor: autorități, clienți, angajați, furnizori, comunitate locală, parteneri, ONG-uri, etc.

Organizației i se solicită să definească domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu – activități și locații incluse în acest sistem.

LEADERSHIP

Conducerea organizației trebuie să susțină sistemul de management de mediu și să demonstreze angajament pentru îmbunătățirea sa continuă.

Tototdată managementul de vârf trebuie să definească și să comunice în cadrul companiei o politică de mediu. Această politică reprezintă dovada angajamentului asumat al organizației de a proteja mediul înconjurător și a preveni poluarea, de a-și îndeplini obligațiile de conformare și de a-și îmbunătăți continuu performanța de mediu.

Conducerea organizației trebuie să definească roluri, responsabilități și autorități pentru personal, inclusiv responsabilități privind gestionarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu.

Pentru a avea un sistem de management funcțional implicarea și suportul conducerii sunt elemente esențiale.

PLANIFICARE

Organizația trebuie să identifice și să trateze riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele sale de mediu, la obligațiile sale de conformare și la contextul său. Scopul acestui demers este de a da asigurări că sistemul de management de mediu obține rezultatele așteptate, efectele nedorite sunt prevenite sau limitate, iar îmbunătățirea continuă este realizată.

ISO 14001 solicită organizației să determine aspectele de mediu asociate activităților, produselor și serviciilor precum și impacturile asociate aspectelor de mediu, ținând cont de perspectiva ciclului de viață.

Un aspect de mediu reprezintă interacțiunea activităților/ produselor/ serviciilor organizației cu mediul înconjurător. Impactul de mediu este rezultatul acestei interacțiuni (acest impact poate fi negativ sau pozitiv).

Câteva exemple de asepcte de mediu: emisii, deversări în apă sau pe sol, utilizarea materiilor prime sau resurselor naturale, utilizarea energiei, generarea de deșeuri, utilizarea spațiului, etc.

Exemple de impacturi asociate aspectelor de mediu: poluare/ reducerea poluării, afectarea/ protejarea biodiversității, schimbări climatice, încălzire globală, etc.

Compania trebuie să cuantifice aspectele de mediu, cu scopul de a stabili care dintre acestea sunt considerate aspecte semnificative și să implementeze controale pentru a reduce sau elimina impacturile negative asociate.

Nu există o cerință specifică a ISO 14001:2015 cu privire la utilizarea unei anume metodologii pentru evaluarea/ cuantificarea aspectelor de mediu. Este alegerea fiecărei organizații să utilizeze metodologia cea mai potrivită în funcție de specificul său.

Standardul solicită organizației să identifice obligațiile de conformare ce fac referire la aspectele sale de mediu. Obligațiile de conformare includ cerințe legale și alte cerințe la care oganizația subscrie (ex. cerințe ale comunității locale, cerințe de mediu agreate cu asociații sau organizații, etc).

Organizația trebuie să definească obiective de mediu, să planifice și să întreprindă acțiuni pentru îndeplinirea acestora. Evident, îndeplinirea obiectivelor de mediu trebuie monitorizată.

SUPORT

Resursele necesare pentru implementarea sistemului de management de mediu, precum și cele pentru operarea și controlul proceselor trebuie să fie disponibile.

Companiei i se solicită să determine competența necesară pentru personalul ce desfășoară activități sub controlul său și care îi poate afecta performanța de mediu. ISO 14001 solicită organizației să se asigure că personalul său este competent și, atunci când este necesar, să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura competența cerută (de exemplu prin instruire sau recrutare de personal competent).

Organizația trebuie să asigure conștientizarea persoanelor ce desfășoară activități sub controlul său cu privire la politica sa de mediu, aspectele de mediu semnificative și impacturile asociate, contribuția personală a fiecăruia la sistemul de management de mediu și implicațiile neconformării cu cerințele de mediu.

ISO 14001:2015 solicită procese eficace de comunicare internă și externă cu privire la aspectele legate de protecția mediului.

Sistemul de management de mediu va include informații documentate. Amploarea documentației depinde de factori precum structura organizației, activitățile sale, aspectele sale de mediu, produsele și serviciile sale. Standardul solicită definirea de reguli cu privire la crearea și actualizarea documentelor sistemului de management (stabilirea unui format al documentelor, reguli privind suportul – electronic, hârtie sau ambele, controale privind analiza și aprobarea documentelor). Totodată sunt necesare controale privind informația documentată ce se referă la acces, distribuire, regăsire, utilizare, depozitare, păstrare, controlul modificărilor sau eliminare. Aceste controale privesc atât documentele elaborate în cadru organizației cât și la cele de proveniență externă (de exemplu documentație de la clienți sau furnizori externi.

OPERARE

ISO 14001:2015 solicită organizației să planifice, să implementeze, să controleze și să mențină procesele necesare pentru a îndeplini cerințele sistemului de management de mediu.

Modificările planificate trebuie controlate în vremce ce consecințele schimbărilor neașteptate trebuie analizate în scopul reducerii efectelor nedorite, dacă există.

Organizația trebuie să se asigure că procesele externalizate sunt controlate sau influențate, corelat cu impactul acestora asupra performanței sale de mediu.

ISO 14001:2015 solicită organizației să se asigure că cerințele de mediu sunt luate în considerare în toate etapele ciclului de viață al produselor și serviciilor sale, pornind de la proiectare-dezvoltare și până la reciclare sau eliminare finală.

Organizației i se solicită să identifice cerințele de mediu aplicabile produselor și serviciilor aprovizionate și să comunice aceste cerințe furnizorilor săi.

De asemenea, ISO 14001 solicită ca organizația să ia în considerare necesitatea de a furniza informații despre impacturi de mediu semnificative asociate cu transportul, livrarea, utilizarea, tratamentul la finalul ciclului de viață sau eliminarea finală a produselor și serviciilor sale (atunci când asemenea informații sunt relevante, desigur).

Compania trebuie să implementeze procesele necesare pentru a se pregăti și a răspunde unor situații de urgență. ISO 14001 solicită ca organizația să se asigure că deține capacitatea necesară pentru a răspunde la timp în cazul unei urgențe. Procedurile pentru situații de urgență trebuie testate periodic și îmbunătățite așa cum este necesar.

EVALUAREA PERFORMANȚEI

ISO 14001:2015 solicită organizației să-și evalueze performanța de mediu și eficacitatea sistemului de management de mediu. Dacă pentru aceste activități de monitorizare sunt necesare echipamente atunci acestea trebuie întreținute, etalonate și/ sau verificate metrologic conform cerințelor.

Organizația trebuie să evalueze periodic conformarea cu legislația relevantă și cu alte cerințe de mediu la care a decis să subscrie.

La intervale planificate organizația trebuie să realizeze audituri interne cu scopul de a se asigura că sistemul său de management se conformează cerințelor ISO 14001:2015.

Conducerea trebuie să analizeze periodic sistemul de management de mediu cu scopul de a se asigura că acesta continuă să fie potrivit, adecvat și eficace.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Organizației i se solicită să identifice oportunități de îmbunătățire a sistemului său de management și să implementeze acțiunile necesare pentru a exploata aceste oportunități.

Atunci când sunt identificate neconformități (inclusiv neconformități identificate în urma unor reclamații ce se refera la aspecte legate de protecția mediului), organizația trebuie să acționeze și să implementeze corecții (cu scopul de a controla neconformitatea și consecințele sale) și acțiuni corective (menite a elimina cauza neconformităților identificate și a preveni reapariția acesteia).

Acestea sunt pe scurt cerințele lui ISO 14001:2015. Ele trebuie înțelese și adaptate la specificul activităților, la produsele, serviciile și aspectele de mediu ale fiecărei organizații

Procesul de certificare

în câțiva pași simpli
01.

Solicitare și analiză

Ne furnizați câteva informații aici despre certificarile ce vă interesează, domeniul de activitate și specificul organizației. Analizăm și transmitem o ofertă.

02.

Contractarea

Dacă sunteți de acord cu oferta, semnăm contractul de certificare și planificăm auditul de comun acord, în funcție de necesitățile dumneavoastră.

03.

Auditul de certificare

Nu putem certifica ceva despre care nu știm nimc.

Nu există certificare fără un audit.

Auditul nu este o inspecție, ci un prilej de a găsi oportunități de îmbunătățire.

04.

Obținerea certificării

Certificarea se acordă în baza concluziilor favorabile ale auditului. Certificările sunt valabile 3 ani, dar cu audituri de supraveghere anuale. 

Certificări recunoscute peste tot
De ce să lucrezi cu noi?
Certificări recunoscute, acreditate

Oferim servicii de certificare acreditată în regim IAF (International Accreditation Forum), acceptate de către orice instituție sau partener din România, din Europa, sau de oriunde altundeva.

Operativitate

Știm că în multe cazuri certificarea este necesară într-un anumit context și... probabil repede. Facem tot ce putem pentru a ne adapta solicitărilor.

Tarife competitive

Prețul certificării este un element important în alegerea furnizorului și urmărim să oferim tarife competitive ținând cont de specificul fiecărui client.

Suport

De multe ori clienții noștri revin cu solicitări suplimentare pentru diverse alte scheme de certificare sau servicii conexe.

Clienții noștri
Suntem mândri că le-am stat alături în certificarea sistemelor de management!
Avem nevoie de câteva informații
pentru a vă putea face o ofertă corespunzătoare

Vă rugăm completați chestionarul cu informațiile solicitate și veți primi oferta noastră la adresa de email comunicată