Acreditarea noastră

RIGCERT este acreditat pentru certificarea sistemelor de management de către Organismul Național de Acreditare din Grecia, ESYD, conform certificatului de acreditare nr. 1099 disponibil aici, iar detaliile acreditării noastre pot fi consultate pe site-ul ESYD.

ESYD este unul dintre membrii fondatori ai EA (European Accreditation), este membru al IAF (International Accreditation Forum) și semnatar al protocoalelor de recunoaștere MLA (Multilateral Recognition Arrangements) la nivelul celor doua structuri.

Certificatele emise de către RIGCERT sub acreditare ESYD sunt recunoscute în Uniunea Europeană și pe celelalte piețe relevante la nivel internațional.

Acreditare pentru certificarea sistemelor de management. Certificat de acreditare nr. 1099.

De ce este importantă acreditarea?

Acreditarea reprezinta atestarea din partea unui organism de acreditare a faptului că o entitate (ex. organism de certificare, laborator) deține competența, obiectivitatea și independența necesare pentru a efectua activități specifice de evaluare a conformității.

Acreditările se obțin în urma unui proces de evaluare riguros iar organismele de certificare trebuie să continue să respecte cerințele standardelor și documentelor de referința pentru a-și putea menține acreditările.

Acreditarea dă valoare certificărilor, conferă încredere asupra competenței organismului de certificare și asigură recunoașterea certificărilor de către toate parțile interesate.

Regulamentul European nr. 765/ 2008

La nivelul Uniunii Europene Regulamentul 765 definește cadrul privind acreditarea și specifică faptul că fiecare stat membru desemnează un singur organism național de acreditare. Dacă dorește să obțină acreditarea, o entitate de certificare are obligația de a se adresa organismului național din statul în care își are sediul legal.

Regulamentul European (CE) 765 recunoaște EA (European Cooperation for Accreditation ca fiind asociația organismelor naționale de acreditare din Europa ce stabilește reguli comune de aplicare a standardelor internaționale cu scopul de a asigura că o certificare emisa de un organism acreditat într-un stat membru este recunoscută în toate celelalte state membre.

Recunoașterea certificărilor. Ce acreditare conferă recunoaștere certificărilor.

Certificările emise de organisme de certificare ce sunt acreditate de către un organism de acreditare membru EA (European Accreditation) și IAF (International Accreditation Forum) sunt recunoscute de către toate parțile interesate (clienți, autorități, parteneri de afaceri, etc).

Este important ca, atunci când alegeți un organism de certificare, să vă asigurați că acesta este acreditat iar acreditarea este obținuta din partea unui organism de acreditare membru EA și IAF.

Lista organismelor de acreditare membre European Accreditation (EA) este disponibilă aici.

Lista organismelor de acreditare membre ale International Accreditation Forum (IAF) este disponibilă aici.

Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?