Certificare ISO 14001. Management de mediu

Solicită ofertă

de certifcare 

031.108.96.53

office@rigcert.ro

ISO 14001 reprezintă limbajul comun la nivel mondial atunci când discutăm despre protecția mediului.

Acest standard poate fi aplicat de către orice organizație indiferent de activitățile și structura sa.

 

RIGCERT oferă servicii de certificare acreditată ISO 14001:2015, ce asigură recunoaștere de către orice parte interesată (clienți, autorități, parteneri, etc) și demonstrează angajamentul organizației pentru protecția mediului.

Despre standardul internațional ISO 14001

La fel ca și în cazul lui ISO 9001, ISO 14001 este parte a unei familii de standarde create ca și instrument cu care organizațiile să-și reducă efectul activităților asupra mediului înconjurător, să se conformeze cerințelor legale, să își îmbunătățească în mod continuu performanța de mediu și să poată demonstra angajamentul lor către comunitate, clienți, parteneri și alte parți interesate.

Există destul de multe standarde în familia ISO 14000 și ele tratează aspecte diferite precum gazele cu efect de seră (ISO 14064), amprenta de carbon (ISO/WD 14067), eco-designul (ISO/CD 14006) sau evaluarea ciclului de viață al produselor și serviciilor (ISO 14044) .

Care sunt cerințele lui ISO 14001:2015?

ISO 14001 include cerințele pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a implementa un sistem de management de mediu.

Mai jos găsiți cele mai importante elemente solicitate de ISO 14001:2015 cu mențiunea că, deși cerințele sunt generice, ele trebuie aplicate particularizat, ținând cont de specificul activității fiecărei organizații și de impactul asupra mediului înconjurător al operațiunilor, produselor și serviciilor sale.

Cerințele sunt grupate în 7 capitole (de la capitolul 4 la capitolul 10) și anume: contextul organizației, leadership, planificare, suport, operare, evaluarea performanței și îmbunătățire.


Contextul organizației:
– Organizația trebuie să identifice acele aspecte interne și externe care sunt relevante pentru scopul său și care ii afectează capacitatea de a obține rezultatele dorite ale sistemului de management de mediu. Exemple de aspecte interne pot fi: structura și organizarea internă, capacitățile deținute, relațiile contractuale/parteneriatele, cerințele parților interesate etc. în vreme ce aspectele externe pot fi legate de: sistemul politic, cadrul legislativ în care organizația operează , competitori, tehnologii disponibile pe piața care susțin dezvoltarea sustenabilă, eco-design, eco-etichetare, disponibilitatea resurselor cheie (combustibil, gaz, apă), etc. Ca parte a contextului trebuie ținut cont și de condițiile de mediu afectate de organizație sau care ii pot afecta operarea cum ar fi: schimbările climatice, condițiile meteo extreme, dezastrele naturale, etc.
– Este necesară identificarea parților interesate si a nevoilor și așteptărilor relevante ale acestora (câteva exemple de parți interesate sunt: autorități, organizații patronale, clienți, angajați, furnizori, comunitate locală, parteneri, asociații neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției mediului, etc).
– ISO 14001:2015 solicită ca organizația să definească domeniul de aplicare – acele activități/ produse /servicii și locații incluse în sistemul său de management de mediu.


Leadership
– Conducerea organizației trebuie să susțină sistemul de management și să demonstreze angajamentul pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.
– Managementul de vârf trebuie să definească și să comunice în interiorul organizației o politica de mediu și obiective în domeniul mediului. Politica de mediu reprezintă modul prin care conducerea organizației își asuma angajamentele legate de: protecția mediului înconjurător și prevenirea poluării, îndeplinirea obligațiilor de conformare, îmbunătățirea continua și creșterea performanței de mediu.
– Managementul de vârf trebuie să definească roluri responsabilități și autorități pentru personal, inclusiv în ceea ce privește administrarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu.
Pentru funcționarea acestui sistem de management sunt esențiale implicarea activă și suportul conducerii; dar și respectarea angajamentelor asumate prin politica de mediu.


Planificare
– Organizația trebuie să identifice și să trateze riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele sale de mediu, obligațiile sale de conformare și contextul său, cu scopul de a se asigura că sistemul de management mediu obține rezultatele așteptate, de a preveni și a reduce efectele nedorite precum și pentru a realiza îmbunătățirea continuă.
– Organizația trebuie să determine aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor sale (pe care le poate controla sau influența) și impacturile asociate acestor aspecte de mediu, ținând cont de perspectiva ciclului de viață al produselor și serviciilor sale.
Un aspect de mediu reprezinta interacțiunea activitatilor/ produselor/ serviciilor organizației cu mediul înconjurător. Impactul de mediu reprezintă rezultatul acestei interacțiuni (și poate fi vorba despre un impact negativ sau pozitiv).
Exemple de aspecte de mediu pot fi: emisii, deversări in apă/ sol, utilizarea materiilor prime/ resurselor naturale, utilizarea energiei, energia emisă (zgomot, vibrații, căldura, etc.), generare deșeuri, utilizarea terenului, etc.
Exemple de impacturi de mediu : poluare/ reducerea poluării, afectarea/ protejarea biodiversității, schimbări climatice, încălzire globala, etc.
Organizația trebuie să cuantifice aspectele de mediu identificate pentru a stabili acele aspecte pe care le consideră semnificative. Scopul este de a aplica controale pentru a reduce sau elimina impactul asupra mediului indus de aceste aspecte de mediu.
Nu exista o cerință a ISO 14001 pentru utilizarea unei metodologii specifice de evaluare/ cuantificare a aspectelor de mediu și nici pentru un anume nivel care sa stabilească semnificația unui aspect de mediu. ”Aspect de mediu semnificativ” este un concept relativ în funcție de organizație si contextul său. Ce este considerat aspect de mediu semnificativ pentru o organizație poate să nu fie semnificativ pentru o alta. Identificarea și cuantificarea aspectelor de mediu trebuie revizuită periodic ținând cont de modificările apărute.
-ISO 14001:2015 solicită organizației să identifice obligațiile de conformare referitoare la aspectele sale de mediu. Obligațiile de conformare includ cerințele legale și alte cerințe la care organizația subscrie (ex. cerințe ale comunității locale, cerințe agreate cu asociații/ organizații, etc).
– Standardul solicită definirea de obiective de mediu și planificarea unor acțiuni pentru realizarea lor. Desigur progresul realizării obiectivelor trebuie monitorizat.


Suport
– Resursele necesare pentru implementarea sistemului de management de mediu, precum și cele pentru operarea și controlul proceselor trebuie să fie disponibile.
– Organizația trebuie să determine competența necesară pentru personalul care își desfășoară activitatea sub controlul său și care îi poate afecta performanța de mediu. ISO 14001 solicită companiei să se asigure că personalul deține competența necesară și, atunci când este cazul, competența este dobândita prin diverse metode (ex. instruirea).
– Personalul trebuie să fie conștientizat cu privire la politica de mediu, aspectele semnificative de mediu și impacturile legate de aceste aspecte, contribuția fiecăruia la sistemul de management de mediu și implicațiile neconformării cu cerințele.
– Organizația trebuie să se asigure că există procese de comunicare (internă și externă) eficiente referitoare la aspecte legate de managementul de mediu.
– Sistemul de management de mediu trebuie susținut de informații documentate. Amploarea acestora diferă în funcție de structura și mărimea organizației, de tipul activitatilor, produselor și serviciilor. Trebuie stabilite masuri de control a informației documentate în ceea ce privește crearea și actualizarea (stabilirea unui format al documentelor, stabilirea suporturilor – hârtie și/ sau electronic, analiza și aprobarea documentelor anterior emiterii). În același timp este necesar saă existe măsuri de control în ceea ce privește difuzarea, accesul, regăsirea, depozitarea, protecția, controlul modificărilor, păstrarea și eliminarea documentelor. Aceste controale se referă atât la documentele elaborate intern cât și la cele de proveniență externă (ex. documente de la clienți, furnizori externi, etc).


Operare
– ISO 14001:2015 solicită ca organizația să planifice, să implementeze și să controleze procesele necesare pentru a satisface cerințele sistemului de management de mediu.
– Schimbările planificate trebuie analizate iar consecințele schimbărilor neintenționate trebuie revizuite pentru a diminua potențialele efecte adverse induse de schimbare.
– Procesele externalizate trebuie controlate sau influențate după caz, în funcție de impactul acestora asupra performantei de mediu a organizației.
– ISO 14001:2015 solicită organizației să se asigure că cerințele de mediu sunt luate în considerare pentru toate etapele ciclului de viață al produselor și serviciilor sale, pornind de la proiectare și dezvoltare până la reciclare sau eliminarea finală.
– Organizația trebuie să determine cerințele de mediu aplicabile pentru achiziția de produse/ servicii și să comunice cerințele sale către furnizori.
– De asemenea ISO 14001 solicită organizației să ofere informații despre impactul semnificativ asupra mediului asociat cu transportul, livrarea, utilizarea și eliminarea produselor/ serviciilor sale (în măsura în care acest lucru este, desigur, relevant).
– Organizația trebuie să stabilească și să implementeze procesele necesare pentru a se pregăti și a răspunde în cazul unor situații de urgenta. ISO 14001 solicită organizațiilor să se asigure că au capacitatea de a răspunde într-o situație de urgență. Procedurile aplicabile pentru situații de urgență trebuie testate periodic și îmbunătățite atunci când este cazul, iar personalul trebuie instruit cu privire la modul de acțiune în asemenea situații.


Evaluarea performanței
– ISO 14001:2015 solicită organizației să evalueze performanța de mediu și eficacitatea sistemului său de management de mediu. Dacă pentru monitorizarea performanței de mediu se utilizează echipamente specifice atunci acestea trebuie întreținute, verificate, etalonate așa cum este necesar.
-Organizația trebuie să evalueze modul și nivelul în care își îndeplinește obligațiile de conformare referitoare la aspectele sale de mediu.
– La intervale planificate organizația trebuie să realizeze audituri interne ale sistemului său de management de mediu pentru a se asigura că acesta se conformează cerințelor ISO 14001:2015, este implementat și menținut.
– Conducerea organizației trebuie să analizeze periodic sistemul de management de mediu pentru a se asigura că este în continuare adecvat, eficace și aliniat cu direcția sa strategică și angajamentele asumate prin politica de mediu.

Îmbunătățire
– Organizația trebuie să identifice oportunități de îmbunătățire și să aplice acțiuni pentru a obține rezultatele așteptate ale sistemului său de management de mediu.
– Atunci când sunt identificate neconformități (inclusiv urmare a unor reclamații referitoare la probleme legate de mediu) organizația trebuie să reacționeze aplicând corecții (cu scopul de a controla neconformitatea și consecințele sale) și acțiuni corective (menite a elimina cauzele neconformităților).


Acestea sunt la o scurtă privire cerințele ISO 14001:2015. Ele trebuie înțelese și adaptate în funcție de specificul activității, produselor, serviciilor și aspectelor de mediu specifice fiecărei organizații.

Certificarea ISO 14001


Implementarea ISO 14001 și obținerea certificării reprezintă confirmarea oficială a angajamentului organizației pentru protecția mediului și recunoașterea eforturilor sale în aceasta direcție.

Standardul este aplicabil oricărui tip de organizație iar estimările publicate de către ISO (Organizația Internaționala de Standardizare) spun ca el a fost adoptat până astăzi de peste 300.000 de organizații la nivel global în mai mult de 170 de țări.


Bineînțeles ISO 14001 poate fi implementat și certificat în mod individual sau, împreuna cu alte standarde de sistem de management precum ISO 9001 sau OHSAS 18001 în ceea ce se numește un sistem de management integrat.


Dacă vrei sa afli mai multe despre cerințele acestui standard, am pregătit un curs online, pe care îl poți accesa mai jos.

Pentru o ofertă personalizată de certificare este suficient să completezi și să ne trimiți câteva informații în formularul de cerere de ofertă sau să ne scrii la office@rigcert.ro.

Avem și un quiz cu cinci întrebări pe care le-am selectat din cerințele lui ISO 14001:2015; poate vrei să iți testezi cunoștințele.

Distrează-te cu quiz-ul nostru despre cerințele ISO 14001:2015!

Incepe quiz-ul

Curs online ISO 14001:2015

Cerere de ofertă de certificare

 

Care sunt elementele componente ale ciclului P-D-C-A?
Ce înseamnă o cerință declarată neaplicabilă conform ISO 9001:2015?
Care dintre următoarele acțiuni pot fi considerate activități post-livrare conform ISO 9001:2015?
Care este frecvența solicitată de ISO 9001:2015 pentru realizarea auditurilor interne?
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

1. Care este relația între aspecte de mediu și impacturi asupra mediului?
2. Care afirmație este adevărată conform ISO 14001:2015?
3. Acțiunea corectivă este?
4. Conform ISO 14001:2015 obligațiile de conformare se referă la
5. Pentru determinarea aspectelor de mediu ciclul de viață al unui produs poate include etape precum:

1. Politica în domeniul sănătății și securității ocupaționale
2. Ce reprezintă un “near-miss”?
2. OHSAS 18001 solicită:
4. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
5. Conform OHSAS 18001 sănătatea și securitatea vizitatorilor la locul de muncă este în responsabilitatea organizației?

1. Ce reprezintă declarația de aplicabilitate?
2. În situația în care aceeași persoană este responsabilă atât pentru inițierea cât și pentru aprobarea unor tranzacții ce control de securitatea informației este încalcat?
3. În situația în care subcontractează dezvoltarea de software organizația are responsabilitatea de a monitoriza activitatea subcontractanților sub aspectul securității informației?
4. Decizia de a accepta un risc de securitatea informației este o opțiune posibilă de tratare?
5. La ce se referă principiul independenței în cazul auditurilor interne?